تبلیغات
نگارستان جم (آموزش خوشنویسی و تذهیب) - مطالب محسن سعادتمند بحری (کوچکترین خدمتگذار نگارستان جم و شاگرد مهر بان بهروز جم)از چپ به راست:مهربان بهروز جم،استاد علی گنجی،هنر جو محسن سعادتمند بحری
از راست به چپ: استاد جواد بختیاری،مهربان بهروز جم،هنر جو محسن سعادتمند بحریاز چپ به راست: استاد محمد علی سبزه کار،مهربان بهروز جماز راست به چپ: استاد مهدی فلاح ،مهربان بهروز جم


 

از راست به چپ:استاد رسول مرادی ،مهربان بهروز جم،،هنر جو محسن سعادتمند بحریاز چپ به راست: استاد الهه خاتمی،استاد امیر احمد فلسفی،مهربان بهروز جم،هنر جو محسن سعادتمند بحری


بازدید برای عموم 18 تا 28 بهمن ماه

نگارخانه روز های شنبه تعطیل می باشد


 قلم و دوات و کاغذ همه جمع کرد نرگس
که به پیش چشم مستت خط بندگی نویسد


تعداد کل صفحات: 5 1 2 3 4 5 صفحه اصلی